Marksign.lt naudojimosi taisyklės

1. Sąvokos

1.1. API integracija – tai Paslaugų teikėjo pagal Paslaugų sutartį teikiama paslauga Užsakovui, pagal nurodytas instrukcijas integruoti Paslaugų teikimą savo informacinėje sistemoje ir ją susikurti taip, kaip patogu naudoti Užsakovui.  

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.  

1.3. Dokumentas – tai skaitmeniniu formatu suformuotas dokumentas, kuris įkeliamas į Platformą. 

1.4. eIDAS Reglamentas – 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.  

1.5. Užsakovas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis ir / ar sudaro su Paslaugų teikėju Paslaugų teikimo sutartį.  

1.6. Dokumento validacija – elektroninė paslauga, kurią sudaro: a) elektroninių parašų, elektroninių spaudų arba elektroninių laiko žymų kūrimas, patikrinimas ir patvirtinimas, elektroninio registruoto pristatymo paslaugos ir su tomis paslaugomis susiję sertifikatai arba; b) interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimas, patikrinimas ir patvirtinimas, arba; c) elektroninių parašų, spaudų arba su tomis paslaugomis susijusių sertifikatų ilgalaikis išsaugojimas.  

1.7. Kvalifikuotas elektroninis parašas – elektroninis parašas, kurį sukuria kvalifikuotas elektroninio parašo kūrimo prietaisas ir kuris pagrįstas kvalifikuotu sertifikatu elektroniniams parašams.  

1.8. Kvalifikuotas elektroninis sertifikatas – tai elektroninės formos liudijimas, kuriuo elektroninio parašo patvirtinimo duomenys susiejami su fiziniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas bent to asmens vardas ir pavardė arba slapyvardis, bei kuris atitinka reikalavimus, keliamus kvalifikuotam sertifikatui, ir yra sudarytas kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo. Toks sertifikatas išduodamas kartu su elektroninio parašo kūrimo duomenimis.  

1.9. Naudotojas – bet kuris fizinis asmuo, kurį Užsakovas įtraukia į savo sukurtą Paskyrą ir kuris taip pat gali naudotis Paslaugomis.  

1.10. Pasiūlymas – Paslaugų teikėjo Užsakovui pateiktas ir Platformoje užfiksuotas Pirkimo arba Paslaugų teikimo pasiūlymas, kai Užsakovas siekia įsigyti Planus „Lankstus“, „Profesionalui“, „Komandai“, taip pat papildomus parašus.  

1.11. Paskyra – Užsakovo sukurta paskyra Paslaugų teikėjo savitarnos Platformoje.  

1.12. Paslaugos – galimybė naudotis Platforma, įkelti, elektroniniu kvalifikuotu parašu pasirašyti Dokumentus, juos saugoti, peržiūrėti, atsisiųsti, bendrinti su kitais asmenimis, atlikti Dokumentų validaciją ir naudotis kitomis funkcijomis, įdiegtomis Platformoje. Paslaugos gali būti teikiamos Platformoje arba integruojamos per API integraciją.  

1.13. Paslaugų teikėjas – UAB Mark ID, juridinio asmens kodas 305098955, registracijos adresas Žalgirio g. 90-100, Vilnius, buveinės adresas Žygio g. 97A, Vilnius.  

1.14. Planas – Paslaugų teikėjo siūlomas Paslaugų planas, kurį Užsakovas, patvirtinęs savo tapatybę, gali pasirinkti atsižvelgdamas į parašų kiekį per mėnesį, kainą, Naudotojų skaičių bei kitas Paslaugas. Planų aprašymai, įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos bei terminai skelbiami Paslaugų teikėjo Svetainėje: https://marksign.lt/el-parasas/planai.  

1.15. Platforma – Paslaugų teikėjo administruojama internetinė platforma adresu https://marksign.lt/, kurioje Užsakovas gali prisijungti ir naudotis Paslaugomis.  

1.16. Privatumo politika – Platformoje paskelbtas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos naudojantis Platforma. Su Privatumo politika privaloma susipažinti registruojantis Platformoje ir vėliau pakartotinai bet kuriuo metu Platformoje.  

1.17. Sertifikatas – Viešasis raktas kartu su papildoma informacija, nurodytas sertifikato profilyje, kurio neįmanoma suklastoti, nes jis užšifruotas naudojantis jį išdavusios sertifikavimo institucijos viešuoju raktu.  

1.18. Sutartis – Tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią teikiamas individualizuotas Paslaugų planas.  

1.19. Taisyklės – šios naudojimosi Platforma taisyklės, kurios apibrėžia Platformoje teikiamas Paslaugas, Užsakovo bei Paslaugų teikėjo įsipareigojimus bei atsakomybę.  

2. Taisyklių galiojimas ir keitimas

2.1. Užsakovas gali naudotis Platforma ir Paslaugomis tik susipažinęs su Privatumo politika bei susipažinęs ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis.  

2.2. Užsakovas, pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad susipažinau su https://marksign.lt/ Platformos naudojimosi Privatumo politika ir susipažinau bei sutinku su naudojimosi Taisyklėmis“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte) patvirtina, kad įdėmiai, atidžiai perskaitė ir susipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika, jos jam yra aiškios ir suprantamos, jis su Taisyklėmis sutinka laisva valia ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. Naudojimosi Platforma Taisykles ir Privatumo politiką galima perskaityti paspaudus ant minėto sakinio arba jo dalies Užsakovui atliekant registraciją, t. y. kuriant savo asmeninę paskyrą Platformoje, o taip pat vėliau bet kuriuo metu Užsakovo asmeninėje paskyroje.  

2.3. Aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Užsakovas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis.  

2.4. Paslaugų teikėjas turi teisę be atskiro perspėjimo iš dalies arba visiškai keisti Taisykles ir Privatumo politiką. Visi Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai Platformoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė pakeitimų ar papildymų įsigaliojimo data. Su visais Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimais ar papildymais Užsakovas privalo susipažinti ir jų laikytis. 

3. Naudojimasis platforma

3.1. Užsakovas, norėdamas naudotis Platforma, privalo užsiregistruoti ir/arba prisijungti, patvirtindamas savo tapatybę, pasirinkti Planą ir susikurti Paskyrą.  

3.2. Užsakovas registruojasi arba prisijungia naudodamasis Kvalifikuotu elektroniniu sertifikatu, pagal pasirinktą Kvalifikuoto elektroninio sertifikato rūšį (pvz., Smart-ID, M. parašas ir kt.).  

3.3. Paskyroje Užsakovas turi teisę naudotis Paslaugomis, kurių apimtis priklauso nuo pasirinkto Plano, keisti Planą ir naudotis kitomis funkcijomis, kurias užtikrina Platforma. Paskyros sukūrimo, Plano pasirinkimo, keitimo ir atsisakymo bei kitų Platformoje teikiamų Paslaugų bei funkcijų detalūs aprašymai ir naudojimosi tvarka pateikiami https://pagalba.marksign.lt/.  

3.4. Užsakovas sutinka, kad atsiskaitymas už pasirinktą Planą vyks automatinių nuskaitymų būdu. Užsakovas, pasirinkęs Planą, nurodo banko kortelės, nuo kurios bus atliekami automatiniai nuskaitymai, duomenis. Užsakovas turi teisę pasirinkti atsiskaitymo periodiškumą, kuris nurodomas prie Plano pasirinkimo. Atsižvelgiant į tai, nuskaitymai gali būti atliekami kartą per metus arba kas mėnesį. Bet kuriuo atveju, Paslaugų teikėjas, atlikęs automatinį nuskaitymą, patiekia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą nuskaitytai sumai iki einamojo mėnesio 10 dienos.  

3.5. Jei Paslaugų teikėjui nepavyksta atlikti automatinio pinigų nuskaitymo, Planas nėra aktyvuojamas ir pateiktas užsakymas anuliuojamas. Norėdamas atstatyti Paslaugų teikimą, Užsakovas turi iš naujo pasirinkti Planą.  

3.6. Užsakovui gali būti taikomas individualizuotas Paslaugų paketas, pasirašant atskirą Sutartį. Tokiu atveju, Paslaugų teikimas bei atsiskaitymas vykdomas Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.  

3.7. Užsakovas įsipareigoja maksimaliomis pastangomis saugoti savo prisijungimo prie Platformos duomenis, imtis visų prieinamų priemonių duomenų saugumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Paslaugų teikėjas jokiais atvejais neatsako už žalą, kuri kiltų, jeigu prisijungimo prie Platformos duomenys taptų žinomi tretiesiems asmenims dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių.  

3.8. Užsakovas, kuris naudojasi Paskyra kaip juridinio asmens atstovas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis tuo pačiu patvirtina, kad jis turi teisę atstovauti juridinį asmenį, jo vardu pasirašyti Dokumentus, pridėti papildomus Naudotojus prie Paskyros, Paskyroje saugoti juridinio asmens Dokumentus, gauti bei apmokėti PVM sąskaitas-faktūras bei atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus naudotis Paslaugomis juridinio asmens vardu. Užsakovas, atstovaudamas juridinį asmenį, patvirtina ir garantuoja, kad Paslaugų teikėjui pagrįstai pareikalavus pateikti atstovavimo pagrindą, Užsakovas galės tokį Paslaugų teikėjo pareikalavimą įvykdyti.  

3.9. Užsakovas, naudodamasis Platforma, vadovaujasi Svetainėje pateiktais funkcionalumų aprašymais ir jų veikimo tvarka, skelbiama https://pagalba.marksign.lt/. Tuo atveju, jei Užsakovui nepavyksta pasinaudoti tam tikru funkcionalumu arba kyla klausimų dėl naudojimosi tvarkos, jis kreipiasi į Paslaugų teikėją el. paštu pagalba@markid.lt.  

3.10. Užsakovas Platforma naudojasi teisėtais asmeniniais (jei Užsakovas – fizinis asmuo) arba vidiniais verslo (jei Užsakovas – juridinis asmuo) tikslais. Užsakovas užtikrina, kad Platforma nebus naudojama neteisėto, sukeliančio žalą, pažeidžiančio kito asmens privatumą ar intelektinę nuosavybę, kurstančio neapykantą turinio kėlimui, dalinimuisi arba saugojimui.  

3.11. Užsakovui draudžiama naudotis Platforma pažeidžiant galiojančius teisės aktus, bandyti gauti neteisėtą prieigą prie Platformos ar su ja susijusių sistemų (arba įsilaužti į jas), modifikuoti Platformą, bandyti sutrikdyti ar nutraukti Platformos ar ją palaikančios programinės įrangos ar sistemų funkcionavimą. Paslaugų teikėjas, pastebėjęs neteisėtus Užsakovo veiksmus, turi teisę nedelsiant sustabdyti Paslaugų teikimą ir panaikinti Užsakovo paskyrą bei reikalauti nuostolių atlyginimo. 

4. Duomenų saugumo ir asmens duomenų tvarkymo nuostatai

4.1. Duomenų saugumo nuostatai numatyti šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje, su kuria Užsakovas privalo susipažinti.  

4.2. Užsakovas yra informuotas, kad jo Asmens duomenis, pateiktus siekiant naudotis Paslaugomis, Paslaugų teikėjas valdys ir tvarkys šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.  

4.3. Užsakovas yra informuotas, kad Paslaugų teikėjas tvarkys šiuos Užsakovo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais: vardą, pavardę / pavadinimą; telefono numerį; elektroninio pašto adresą. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka vadovaujantis Paslaugų teikėjo teisėtu interesu teikti pasiūlymus bei naujienlaiškius, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Paslaugų teikėjo veikla, jo teikiamomis paslaugomis ir pan. Užsakovas turi teisę bet kada prieštarauti dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Pateikti tokį prieštaravimą galima Privatumo politikoje nustatyta tvarka.  

4.4. Užsakovas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, bet kada keisti, atnaujinti Paslaugų teikėjui pateiktus duomenis, reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, ištrinti ir apriboti duomenų tvarkymą, taip pat kitas BDAR numatytas teises. Siekdamas pasinaudoti savo teisėmis, Užsakovas tai gali padaryti pateikęs rašytinį prašymą Paslaugų teikėjui Privatumo politikoje nustatyta tvarka.  

4.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas siekia pakeisti tuos Asmens duomenis, kurie susiję su Kvalifikuoto elektroninio sertifikato duomenimis, t. y. vardas pavardė, jis privalo kreiptis į savo elektroninio parašo teikėją dėl šių Asmens duomenų pakeitimo.  

4.6. Duomenų saugumo nuostatai gali būti numatyti ir atskiroje Asmens duomenų tvarkymo sutartyje, su kuria Užsakovas privalo susipažinti, kai Paslaugos teikiamos pagal individualizuotą Planą ir pasirašyta atskira Paslaugų teikimo Sutartis.  

4.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo, neatskleisti tretiesiems asmenims asmeninės informacijos, su kuria buvo supažindinta bendradarbiavimo pagrindu. Tretiesiems asmenims Užsakovo duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.  

4.8. Užsakovui yra žinoma, kad Paslaugų teikėjas neturi prieigos prie Užsakovo Paskyroje įkeltų Dokumentų, ir Paslaugų teikėjas netikrina bei nestebi Užsakovo valdomo turinio ir neatsako už tai, jei Užsakovo keliamas turinys neatitinka įstatymų ar šių Taisyklių reikalavimų.  

5. Atsakomybė

5.1. Užsakovas yra visiškai atsakingas už pateiktų patvirtinimų, duomenų bei dokumentų teisingumą, jų turinio atitikimą Taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei Užsakovas pateikia melagingus patvirtinimus, netikslius duomenis, negaliojančius dokumentus, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.  

5.2. Paslaugų teikėjas neatsako už Užsakovo turimo kvalifikuoto elektroninio sertifikato veikimo techninius gedimus, dėl kurių gali sutrikti naudojimasis Paslaugomis.  

5.3. Nesilaikydamas Taisyklių, Užsakovas prisiima riziką dėl atsiradusių padarinių.  

5.4. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokius Paslaugų trikdžius ar programinės įrangos klaidas ir bet kokias su tuo susijusias išlaidas, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar prarastą pelną, ir nemoka kompensacijų dėl nepatogumų, su kuriais Užsakovas gali susidurti.  

5.5. Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Platformoje esantys funkcionalumai atitiks Užsakovo lūkesčius ar reikalavimus. 

6. Intelektinė nuosavybė

6.1. Platforma ir teisės į ją yra Paslaugų teikėjo intelektinės nuosavybės rezultatas, saugomas intelektinę nuosavybę reglamentuojančiais teisės aktais.  

6.2. Užsakovas ir kitos trečiosios šalys gali naudoti Paslaugų teikėjo prekės ženklą, pavyzdžiui, logotipus ir firminį pavadinimą tik gavusios išankstinį rašytinį Paslaugų teikėjo sutikimą prieš juos paskelbdamos publikacijose ir interneto svetainėse.  

7. Paslaugų nutraukimas

7.1. Užsakovas gali nustoti naudotis Paslaugomis, atsisakydamas Svetainėje užsakyto Plano bet kuriuo metu. Iki Paslaugų teikimo nutraukimo dienos sumokėta Paslaugų kaina negrąžinama, nepriklausomai nuo to, už kokį laikotarpį ji buvo sumokėta.  

7.2. Užsakovas gali nutraukti Paslaugų teikimą pagal individualizuotą Planą ir pasirašytą atskirą Paslaugų teikimo Sutartį toje Sutartyje nustatyta tvarka.  

7.3. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nutraukti Paslaugų teikimą, jeigu Užsakovas neatsiskaito su Paslaugų teikėju šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.  

7.4. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nedelsdamas nutraukti Paslaugų teikimą apie tai nepranešęs, jeigu Užsakovas arba Naudotojas pažeidžia šias Paslaugų teikimo sąlygas arba Paslaugomis naudojasi neteisėtiems tikslams pasiekti.  

8. Nenugalima jėga

8.1. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą bei iš to kylančias teisines pasekmes reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio nuostatos, o nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašas yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo.  

8.2. Paslaugų teikėjas neatsako už prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą arba dalinį neįvykdymą dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, išvengti ar pašalinti bet kokiomis priemonėmis (nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)). Susidarius tokioms aplinkybėms, terminas Paslaugų teikėjo įsipareigojimams įvykdyti pratęsiamas.  

8.3. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) Paslaugų teikėjas praneša Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo ir pateiks įrodymus, kad buvo imtasi visų pagrįstų veiksmų ir atsargumo priemonių išlaidoms ar neigiamoms pasekmėms sumažinti. Be to, Paslaugų teikėjas nustatys terminus įsipareigojimams įvykdyti. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms vykdyti įsipareigojimus, taip pat pateikiamas pranešimas.  

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Užsakovas yra informuotas, kad tuo atveju, jeigu jo Paskyra Platformoje yra neaktyvi daugiau kaip 6 mėnesius, o būtent, yra pasibaigęs Plano galiojimas arba yra nutraukta Plano Sutartis, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę ištrinti Užsakovo Paskyrą. Ištrynus Užsakovo Paskyrą, yra panaikinami visi jo įkelti Dokumentai bei duomenys. Užsakovui norint naudotis Paslaugomis po Paskyros ištrynimo, jis turės atlikti naują registraciją.  

9.2. Paslaugų teikėjas nepareiškia ir negarantuoja, kad bet kuris konkretus kainodaros planas bus siūlomas neribotą laikotarpį ir Paslaugų teikėjas pasilieka teisę apie tai iš anksto nepranešęs keisti kainodarų Planuose numatytas kainas arba funkcijas ir pasirinkimus. Šie pakeitimai nėra savaime taikomi esamiems Planams. Nauja kainodara ir Pasiūlymai yra taikomi Užsakovams užsisakant naujus Planus ir/ar papildomus parašus.  

9.3. Šioms naudojimosi Taisyklėms, Užsakovo ir Paslaugų teikėjo sudarytiems susitarimams ir jų aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  

9.4. Bet kokie nesutarimai ir ginčai tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo dėl šių Naudojimosi taisyklių sprendžiami draugiškomis Šalių pastangomis. Jei Šalims nepavyksta susitarti, visi neišspręsti ginčai, nesutarimai ir reikalavimai dėl šių naudojimosi Taisyklių ar susiję su jomis, jų pažeidimu, atšaukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.  

Jei turite bet kokių klausimų, pastebėjimų ar skundų dėl šių Taisyklių, galite susisiekti su mūsų komanda el. paštu pagalba@markid.lt.