Paslaugų teikimo bendrosios sąlygos

Šios Paslaugų teikimo sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujintos ir galioja nuo 2021 m. rugpjūčio 10 d.

Naudodamiesi Paslaugomis, Jūs įsipareigojate laikytis šių Paslaugų teikimo bendrųjų sąlygų, Asmens duomenų tvarkymo sąlygų, ir Privatumo politikos ir papildomų sąlygų, kurios Jums gali būti pateiktos mūsų interneto svetainėje prieš užsisakant Paslaugas. Jeigu šių dokumentų nuostatų negalima aiškinti taip, kad tarp jų nekiltų nesuderinamų neatitikimų, šių Paslaugų teikimo bendrųjų sąlygų nuostatos aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į šią viršenybės tvarką:

1) pirma, specialiosios sąlygos, pateiktos mūsų interneto svetainėje arba suderintos atskiru sutarimu,
2) antra, Asmens duomenų tvarkymo sąlygos,
3) trečia, Privatumo politika,
4) ketvirta, šios Paslaugų teikimo bendrosios sąlygos.

Jeigu įsipareigojate laikytis šių Paslaugų teikimo bendrųjų sąlygų kito subjekto, pavyzdžiui, savo darbdavio ar įmonės, kuriai dirbate, vardu, Jūs patvirtinate, kad turite teisę šio subjekto vardu prisiimti įpareigojančias prievoles. Jeigu nesutinkate su šių Paslaugų teikimo bendrosiomis sąlygų, Asmens duomenų tvarkymo sąlygų ir Privatumo politikos sąlygomis, negalite naudotis Paslaugomis.

Jūs neturite teisės naudotis Paslaugomis, jeigu esate konkurentas ir (arba) lyginamosios analizėsarba konkuravimo tikslais.

1. Naudojamos sąvokos

1.1. Kvalifikuotas elektroninis sertifikatas – tai elektroninės formos liudijimas, kuriuo elektroninio parašo patvirtinimo duomenys susiejami su fiziniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas bent to asmens vardas ir pavardė arba slapyvardis, bei kuris atitinka reikalavimus, keliamus kvalifikuotam sertifikatui, ir yra sudarytas kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo. Toks sertifikatas išduodamas kartu su elektroninio parašo kūrimo duomenimis.

1.2. API integracija – tai Paslaugų teikėjo suteikiama paslauga Užsakovui, pagal nurodytas instrukcijas, integruoti Paslaugų teikimą savo informacinėje sistemoje ir ją susikurti taip kaip patogu naudoti Užsakovui.

1.3. Klientai – Užsakovo klientai, kuriuos Užsakovas įtraukiaį savo sukurtą paskyrą Paslaugų teikėjo svetainėje arba savo svetainėje sukurtoje Paslaugų integracijoje, su tikslu pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu.

1.4. Kvalifikuotas elektroninis parašas – elektroninis parašas, kurį sukuria kvalifikuotas elektroninio parašo kūrimo prietaisas ir kuris pagrįstas kvalifikuotu sertifikatu elektroniniams parašams.

1.5. Mobilusis parašas – skaitmeninės tapatybės forma, kurios sertifikatai leidžia atlikti elektroninį tapatybės nustatymą ir naudoti elektroninį parašą ir yra susieta su mobiliojo telefono SIM kortele.

1.6. Paskyra Užsakovo sukurta paskyra Paslaugų teikėjoi nternetinėje svetainėje.

1.7. Reglamentas – 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje.

1.8. Sertifikatas – Viešasis raktas kartu su papildoma informacija, nurodytas sertifikato profilyje, kurio neįmanoma suklastoti, nes jis užšifruotas naudojantis jį išdavusios sertifikavimo institucijos viešuoju raktu.

1.9. Svetainė tai Užsakovo internetinė svetainė adresu https://marksign.lt/, kurioje Užsakovas gali prisijungti ir naudotis kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugomis.

2. Sutarties objektas

2.1. Paslaugų teikėjas, vadovaujantis Reglamente bei kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti Užsakovui Paslaugas:

2.1.1. planą „Maksimalus“, pagal kurį Užsakovas kvalifikuotu elektroniniu parašu gali pasirašyti neribotą kiekį dokumentų, papildomai prie pasirašančių asmenų pridėti savo Klientus ir/ar darbuotojus;

2.1.2. realiuoju laiku patvirtinti kvalifikuoto elektroninio sertifikato galiojimą ir jį atvaizduoti ant Užsakovo ir/ar jo darbuotojų, ir/ar klientųdokumentų.

2.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutarties 2.1. punkte numatytas Paslaugas teikti visomis savaitėsdienomis nuo 00 val. iki 24 val. (visąparą),įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas. Klientas įsipareigojauž suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovo teisės ir pareigos:

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. atlikti šios Sutarties specialiojoje dalyje numatytus veiksmus, būtinus Paslaugoms gauti;

3.2.2. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

3.2.3. bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikti reikalingą informaciją bei sudaryti visas sąlygas, kurios yra būtinos Paslaugoms teikti;

3.2.4. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

3.2.5. nedelsiant raštu informuoti Paslaugų teikėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti vykdyti Sutartį;

3.2.6. nedelsiant elektroniniu paštu informuoti Paslaugų teikėją apie pastebėtus Programinės įrangos trukdžius ir/ar gedimus;

3.2.7. saugoti savo prisijungimo duomenis nuo bet kokio neteisėto atskleidimo tretiesiems asmenims.

3.2.8. nenaudoti savo prisijungimo duomenų bei prieigos rakto kitiems tikslams, nei numatyta šioje Sutartyje, pasiekti;

3.2.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

3.3. Klientas turi teisę:

3.3.1. gauti kokybiškas Paslaugas;

3.3.1. gauti kokybiškas Paslaugas;

3.3.2. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas tinkamai ir laiku vykdytų sutartinius įsipareigojimus.

3.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.4.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

3.4.2. Paslaugas teikti rūpestingai, profesionaliai, kokybiškai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias;

3.4.3. užtikrinti, kad kvalifikuotas elektroninis parašas atitiktų Reglamente bei kituose teisės aktuose keliamus reikalavimus;

3.4.4. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją bei žinias Paslaugoms teikti

3.4.5. tuo atveju, jeigu Užsakovas užsako Paslaugų teikimą per API integraciją, užtikrinti tinkamą šios funkcijos įgyvendinimą bei veikimą;

3.4.6. Sutartyje nustatyta tvarka reaguoti į Programinės įrangos trukdžius ir/ar gedimus;

3.4.7. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui suteikti Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka;

3.4.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

3.5. Paslaugų teikėjas turi teisę:

3.5.1. gauti visą Sutartimi sulygtą užmokestį už Užsakovui suteiktas Paslaugas;

3.5.2. reikalauti, kad Užsakovas tinkamai ir laiku vykdytų sutartinius įsipareigojimus.

4. Pograminės įrangos trukdžių ir gedimų šalinimas

4.1. Pastebėjus Programinės įrangos trukdžius ir/ar gedimą, dėl kurių Paslaugos teikimas yra apsunkintas ar neįmanomas, Užsakovas privalo nedelsiant elektroniniu paštu informuoti Paslaugų teikėją apie konkrečius trukdžius ir/ar gedimus.

4.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo trukdžių ir/ar gedimų pastebėjimo ar Užsakovo pranešimo gavimo momento, reaguoti į programinės įrangostrukdžius ir/ar gedimą bei dėti visas pastangas dėl programinės įrangos trukdžių ir/ar gedimų pašalinimo.

4.3. Jeigu per šioje Sutartyje numatytą terminą trukdžių ir/ar gedimų pašalinti nepavyksta, Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą ir imtis visų būtinų priemonių nustatytiems trukdžiams ir/ar gedimams pašalinti.

4.4. Paslaugos teikėjas neatsako už Programinės įrangos trukdžius ir/ar gedimus, atsiradusius dėltrečiųjųa smenų (interneto tiekėjo ir pan.) kaltės.

4.5. Šalys susitaria, kad Užsakovo aptarnavimo laikas – darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio yra nuo 09:00 val. iki 18:00 val.

5. Duomenų gavimo, saugojimo ir perdavimo tvarka

5.1. Paslaugų teikėjas šios Sutarties vykdymo pagrindu įsipareigoja vadovautis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėlfizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo reikalavimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

5.2. Paslaugų teikėjas užtikrina ir garantuoja, kad jis neturi prieigos ir negali turėti prie Užsakovo asmens duomenų ir/ar keliamų pasirašymui dokumentų, iš kuriųbūtų galima nustatyti trečiųjų asmenų tapatybes bei kitus itin konfidencialius duomenis.

5.3. Šalių teisės ir pareigos asmens duomenų tvarkymo apimtyje yra nustatomos papildomu susitarimu dėl asmens duomenų tvarkymo, kuris yra laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.

6. Šalių pareiškimai ir garantijos

6.1. Šalys, šios Sutarties sudarymo metu, užtikrina ir garantuoja, kad:

6.1.1. šios Sutarties sudarymas ir jose nustatytų prievolių vykdymas neprieštarauja Šalių steigimo dokumentams, Šalių ar jų turto atžvilgiu priimtam teismo ar arbitražo sprendimui, ar bet kokiam teisės aktui, taikomam Šalių ar bet kokio jų turto atžvilgiu, taip pat neprieštarauja jokiai sutarčiai,kurios šalimi yra Šalis;

6.1.2.Šalys suteikė viena kitai išsamią ir teisingą informaciją, reikalingą įsipareigojimams pagal šią Sutartį tinkamai vykdyti, ir ši informacija iki šio momento yra išsami ir teisinga;

6.1.3.Šalims iki šios Sutarties pasirašymo buvo sudarytos sąlygos atidžiai susipažinti su šios Sutarties projektu, Sutarties sąlygos yra aptartos individualiai, neprieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijams ir nepažeidžia Šalių interesų pusiausvyros principo;

6.1.4. nėra jokių aplinkybių, kurių nutylėjimas darytų bent vieną iš aukščiau išdėstytų pareiškimų ir patvirtinimų netiksliu ar klaidinančiu.

6.1.5.Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą, jeigu bent vienas Šalies pareiškimas ar užtikrinimas tampa neteisingas.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Šaliųa tsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

7.2. Paslaugų teikėjas, pažeidęs savo startinius įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus patirtus tiesioginius nuostolius, kilusius iš šių pažeidimų.

7.3. Už pavėluotą piniginių prievolių vykdymą Užsakovas turi pareigą Paslaugųteikėjui mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną.

7.4. Delspinigių sumokėjimas ir/ar nuostolių atlyginimas neatleidžia Sutarties Šalies nuo pareigos įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

7.5. Paslaugų teikėjasnėra atsakingas už Užsakovo informacinės sistemos veikimą, jos trukdžius bei gedimus, dėl ko gali sutrikti Paslaugų teikimas.

7.6. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Užsakovo pasirašytų dokumentų praradimą dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių.

7.7. Šalys nėra atsakingos už įsipareigojimų nevykdymą dėl force majeure priežasčių, kurios nustatomos pagal Lietuvos respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnio nuostatas.

8. Sutarties galiojimas, pakeitimas, nutraukimas

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 1 (vienerius) metus.

8.2. Šia Sutartimi apibrėžtos Paslaugos teikiamos 1 (vienerius) metus nuo Sutarties įsigaliojimo datos (toliau – Pradinis laikotarpis). Pasibaigus Pradiniam laikotarpiui, Sutartis automatiškai pratęsiama kas 12 mėnesių (toliau – Atnaujinimo laikotarpis), išskyrus atvejus, kai kuri nors Šalis nutraukia Sutartį apie tai pranešdama ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų prieš Pradinio arba Atnaujinamo laikotarpio pabaigą arba kai ši Sutartis nutraukiama anksčiau pagal šios Sutarties sąlygas.

8.3. Sutarties kainodara gali būti peržiūrėta po 12 (dvylikos) mėnesių po Sutarties pasirašymo dienos.

8.4. Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik, jeigu yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejųŠalių.

8.5. Sutartis gali būti nutraukiama atskiru Šalių susitarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

8.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su konfidencialumo įsipareigojimais, atsakomybe, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdytaši Sutartis.

8.7. Jeigu Sutartis buvo nutraukta dėl vienos iš Sutarties Šalių kaltės, Sutartį pažeidusi šalis kitai Šaliai privalo atlyginti visus dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

8.8. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata dėlkokių nors priežasčių yra arba tampa negaliojanti, jos negaliojimas neturi įtakoskitų šios Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys sutaria pakeisti negaliojančią nuostatą kita teisiškai galiojančia nuostata, kuri savo teisiniu ir ekonominiu rezultatu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančią nuostatą.

9. Konfidenciali informacija

9.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar ki-tokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės,finansinės informacijos, su kuria bu-vo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

9.2. Konfidenciali informacija laikoma Šaliai priklausantys bet kokie duomenys arba nuosavybės teisėmis apsaugota bet kokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma arba dar nebuvo atskleista visuomenei tiek materialia, tiek nematerialia forma, nepaisant jos atskleidimo laiko ir formos, ir kuri yra bet kokia forma perduota Šaliai ar kitaip Šalies sužinota įskaitant, bet neapsiribojant:

9.2.1. bet kuri kita informacija apie Šalį ar susijusi su Šalimi, ar priklausanti Šaliai, kurią kita Šalis gavo ar sužinojo sudarydama ir/ar vykdydama šią Sutartį;

9.2.2. bet kuri kita informacija, susijusi su Šalies anksčiau vykdytu, esamu ar ateities verslu, finansine ir rinkodaros veikla, strategijomis ir operacijomis, prekybos paslaptimis, informacija apie klientus ir tiekėjus, bet kokia technine informacija, autorinėmis teisėmis ir kita intelektine nuosavybe (tiek registruota, tiek ne), techninėmis žiniomis, plėtros priemonėmis, specifikacijomis, duomenųbazėmis;

9.2.3. bet kuri kita Šalies raštu nurodyta informacija ar duomenys;

9.2.4. bet kuri kita informacija, kurią Šalis pagrįstai vadina konfidencialia informacija.

9.3. Konfidenciali informacija neprivalo būti originali, unikali, patentuota, apsaugota autorių teisėmis ar sudaryti prekybos paslaptį tam, kad būtų laikoma konfidencialia informacija ir dėl šios priežasties būtų apsaugota.

9.4. Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri:

9.4.1. gavimo ar sužinojimo metu buvo viešai prieinama visuomenei;

9.4.2. tapo viešai prieinama ar žinoma ne dėl Šalies kaltės;

9.4.3. nelaikoma konfidencialia pagal Šalies raštišką pareiškimą.

9.5. Visa šios Sutarties pagrindu atskleidžiama konfidenciali informacija yra ir lieka Šalių nuosavybe ir jokia šios Sutarties nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti kitai Šaliai kokias nors teises ar licenciją įkonfidencialią informaciją.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

10.2. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai, siunčiantpaštu arba elektroniniu paštu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas yra gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei, o elektroniniu paštu išsiųstas dokumentas laikomas gautu išsiuntimo dieną, jeigu yra išsiųstas darbo valandomis.

10.3. Pasikeitus adresams ar telefonų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

10.4. Visi nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybųbūdu. Nepavykus susitarti nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.

10.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai iš Šalių. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

10.6. Šalys susitaria, kad gali naudoti viena kitos logotipus savo sukurtoje paslaugų pristatymo medžiagoje arba interneto svetainėje informaciniais tikslais. Logotipai gali būti naudojami tik šios Sutarties galiojimo laikotarpiu. Šalis negali naudoti kitos Šalies logotipo komerciniais tikslais.